Η δημοτική αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, θέτουν σε
εφαρμογή το νέο σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στη Μεσαιωνική πόλη.

Το σύστημα, προς ενημέρωση των πολιτών, περιλαμβάνει την αναγνώριση της πινακίδας
του εγκεκριμένου προς είσοδο οχήματος, το οποίο πρέπει να σταματήσει σε απόσταση πέντε
(5) μέτρων από το σημείο ελέγχου, ώστε να γίνει ορθά η αναγνώρισή του. Στη συνέχεια, το
σύστημα εγκρίνει την είσοδο του οχήματος. Το επόμενο όχημα, είτε έχει δυνατότητα
εισόδου, είτε επιχειρεί να εισέλθει παρανόμως, θα πρέπει να αναμένει εκ νέου σε απόσταση
πέντε (5) μέτρων και κατόπιν της αναγνώρισής του, εφόσον ανήκει στην κατηγορία των
εγκεκριμένων οχημάτων να λάβει έγκριση για είσοδο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν επιχειρηθεί η παράνομη είσοδος οχήματος ή η πολλαπλή είσοδος
οχημάτων, τότε το σύστημα θα την εμποδίσει (!)

Η βασική αρχή λειτουργίας του συστήματος περιλαμβάνει σε κάθε σημείο εισόδου της
Μεσαιωνικής πόλης, οριζόντιες μπάρες, οι οποίες απαγορεύουν την είσοδο/έξοδο από και
προς τη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου. Ο χώρος ελέγχεται με τη χρήση έξυπνου λογισμικού, το
οποίο αναγνωρίζει ότι ένα όχημα έχει πλησιάσει το σημείο εισόδου/εξόδου, αναγνωρίζει την
πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία απομονώνεται, διαβάζεται και ελέγχεται σε μία βάση
δεδομένων, αν είναι δηλωμένη ως έγκυρη και ζητά να επιτραπεί η διέλευση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε όχημα χωριστά.

Ειδικότερα:
1. Κάθε πρόσβαση είναι ελεγχόμενη με τη χρήση οριζόντιων μπαριέρων και
βυθιζόμενων μπαρών σε ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο στην πύλη της Παναγιάς και σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στις λοιπές πύλες. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε
οχήματα με άδεια εισόδου/εξόδου από τα αντίστοιχα σημεία ελέγχου.
2. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με την επιτυχή αναγνώριση της πινακίδας
κυκλοφορίας του οχήματος.
3. Το όχημα οφείλει να σταματήσει σε απόσταση πέντε (5) έως επτά (7) μέτρων
εκατέρωθεν από την οριζόντια μπάρα ώστε να αναγνωριστεί η πινακίδα του οχήματος.
4. Με την επιτυχή αναγνώριση, δίδεται εντολή στην οριζόντια μπάρα να ανέβει και στην
περίπτωση αποκλειστικά και μόνο της πύλης Παναγιάς στη βυθιζόμενη μπάρα να κατέβει.
5. Το όχημα στη συνέχεια εισέρχεται ή εξέρχεται και μετά το πέρασμα του, κατεβαίνει η
μπάρα και στην περίπτωση της πύλης Παναγιάς ανυψώνεται η βυθιζόμενη μπάρα.
6. Το επόμενο όχημα θα πρέπει να περιμένει την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας
για να αιτηθεί πρόσβαση.

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.