Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο: «Αποκατάσταση και συντήρηση δημοτικού φωτισμού» στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, το οποίο περιλάμβανε – μεταξύ άλλων – την κατασκευή νέων χειροποίητων φωτιστικών σωμάτων και τη συντήρηση του δικτύου.

Η σύμβαση εκτέλεσης του έργου, ύψους τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (36.456,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που διαπίστωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, τόσο σε ότι αφορά στην παλαιότητα των φωτιστικών, όσο και στις συνεχείς βλάβες που παρουσιάζει το δίκτυο, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς δημοτικό φωτισμό.

Το έργο είχε δημοπρατηθεί από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με τον ανάδοχο αυτού να προσφέρει μέση έκπτωση ύψους 51%.

Σήμερα, έχουν ήδη κατασκευαστεί εκατόν εξήντα (160) νέα χειροποίητα επιτοίχια φωτιστικά σώματα, από τα οποία έχουν τοποθετηθεί και συνδεθεί τα ογδόντα (80) στο παραλιακό μέτωπο της Μεσαιωνικής πόλης, ενώ έχουν προχωρήσει και σειρά από απαιτούμενες συντηρήσεις στο ηλεκτρολογικό δίκτυο της περιοχής. Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από επιστημονικό προσωπικό της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, στοχεύοντας κατά προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πολυετούς προβλήματος «πτώσης» του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Μεσαιωνική πόλη ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η εγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει συγκεκριμένα:
1. Κατασκευή και τοποθέτηση διακοσίων (200) νέων επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υφιστάμενων κατά μήκος των θαλάσσιων τειχών, από την πύλη Αγίου Παύλου ως την πύλη Ακαντιάς, κατά μήκος των εσωτερικών τειχών της οδού Αρχιεπισκόπου Ευθυμίου, στην πύλη D’ Amboise, στην πύλη Αγίου Αθανασίου, καθώς και σε σημεία που θα υποδείξει η επίβλεψη. Έχουν ήδη κατασκευαστεί τα εκατόν εξήντα (160) και τοποθετηθεί και συνδεθεί τα ογδόντα (80) στο παραλιακό μέτωπο της Μεσαιωνικής πόλης,
2. Συντήρηση και επανατοποθέτηση είκοσι πέντε (25) υφιστάμενων επίστυλων φωτιστικών σωμάτων (εκτελείται) σε οδούς και πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης, που επίσης θα υποδείξει η επίβλεψη. Έχουν ήδη συντηρηθεί και επανατοποθετηθεί τα είκοσι (20),
3. Συντήρηση και επανατοποθέτηση πενήντα (50) υφιστάμενων κρεμαστών φωτιστικών σωμάτων σε οδούς και πλατείες της Μεσαιωνικής πόλης. Εκτελείται τώρα και
4. Μεταφορά και σύνδεση τεσσάρων (4) μετρητών ΔΕΗ σε υφιστάμενα κυτία του δικτύου δημοτικού φωτισμού, σε διάφορα σημεία της Μεσαιωνικής πόλης. Έχουν ήδη μεταφερθεί και συνδεθεί τα δύο (2).

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.