Θέμα: «Παρατηρήσεις επί του υπό ψήφιση περιβαλλοντικού νομοσχεδίου στα ζητήματα των Δασικών Χαρτών και της Αδειοδότησης Μονάδων Α.Π.Ε.»

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Με την κατάθεση προς ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, του Νομοσχεδίου “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, αναδεικνύεται η ανάγκη όσο και η ευκαιρία να ρυθμιστούν ζητήματα, τα οποία έχουν καθοριστική για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου σημασία, και τα οποία έχουν επανειλημμένως γνωστοποιηθεί, χωρίς να έχει υπάρξει εξέλιξη, προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους.

Α) Το πρώτο ζήτημα αφορά τους Δασικούς Χάρτες, που ειδικά στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, και σε πλήρη διαφοροποίηση από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι επιπτώσεις από την ανάρτηση τους, με την εφαρμογή των προβλέψεων του σαφώς προβληματικού Προεδρικού Διατάγματος 32/2016, αλλά και του, επιεικώς απαράδεκτου, εγγράφου του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υπ’  αριθμ. 27639/11-05-2018, έχουν απολύτως Καταστροφικές για τα νησιά συνέπειες. Με σεβασμό σας υπογραμμίζουμε την σαφή δέσμευση, για την θετική αντιμετώπιση αυτού του μείζονος σημασίας θέματος.

Β) Το δεύτερο ζήτημα αφορά στην Αδειοδότηση Πάρκων Ανεμογεννητριών, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, που σε αισθητική και άλλη, δυσαρμονία με το φυσικό περιβάλλον των νησιών μας, εις τα οποία αναφέρεται η λειτουργία τους, έχουν επίσης οδηγήσει, σε μαζικές αντιδράσεις των κατοίκων των νησιών μας, κυρίως δε, και ενδεικτικά στην Τήνο, στην Άνδρο, στη Νάξο, στην Πάρο κ.α., που σε κάθε περίπτωση εκφράζουν την τεκμηριωμένη και εύλογη πλήρη αντίρρησή τους, στην κλίμακα των έργων και του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού, δηλαδή σε «βιομηχανικού τύπου» τερατώδεις ανεμογεννήτριες, με ύψος άνω των 100μ, και με διάμετρο έλικα 60μ.

Οι κάτοικοι των νησιών αυτών και οι Δημοτικές τους αρχές, έχουν την βεβαιότητα, ότι η σημερινή απαράδεκτη επιβολή, της εσφαλμένης προσέγγισης που έρχεται από το παρελθόν, εκείνης που μας πλήγωσε, και που επένδυσε στο εύκολο, και όχι στο ορθό. Τέλος θα οδηγήσει σε δραματική περιβαλλοντική υποβάθμιση. Θα αλλοιώσει καθοριστικά τον χαρακτήρα και την αισθητική ταυτότητα των νησιών μας, και θα θέσει σε κίνδυνο την μοναδική μας πηγή εισοδήματος, τον Τουρισμό. Ο οποίος σημειωτέον πρέπει να ξαναξεκινήσει να παράγει έσοδα, τόσο για την επιβίωση των νησιών μας, όσο και για ολόκληρη την πατρίδα μας.

Η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου έχει πολλάκις αναδείξει την σοβαρότητα του ζητήματος, συνεδρίασε μάλιστα δύο φορές για το θέμα αυτό, σε κοινή συνεδρίαση με την Περιφέρεια Ν.Α., η οποία σας έχει αποστείλει τις συγκεκριμένες προτάσεις μας. Με τις προτάσεις μας αυτές συντάσσονται εξάλλου οι Επιστημονικοί, Επαγγελματικοί και Κοινωνικοί φορείς του Νοτίου Αιγαίου, οι οποίες προτάσεις μας, είναι οι ακόλουθες:

Α) Να συμπεριληφθούν στις Εξαιρέσεις της Παραγρ.Α, εδάφιο β, του Άρθρου 62, του Ν.998/1979, οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, σχετικά με την μη εφαρμογή και γι’ αυτά του τεκμήριου κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και επί των δασικών εκτάσεων.

Β) Να ανακληθεί και να Μην Εφαρμοστεί το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο, του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Γ) Να καταργηθεί ή να Αναμορφωθεί η διάταξη της Παραγρ.01, του Άρθρου 05, του Π.∆.32/2016, ώστε, είτε να επανισχύσει, είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του Άρθρου 03, του Ν.998/1979, όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Δ) Να αποσαφηνισθεί Νομοθετικά ότι, η επιγενόμενη δάσωση δεν αφορά, ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες, αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις.

Ε) Να Τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο, που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν.

ΣΤ) Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων, από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του Άρθρου62 του Ν.998/1979, η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων, με αντικείμενο ακίνητα που έχουν, εν όλω ή εν μέρει, τον χαρακτήρα έκτασης των Παραγρ.5α) ή 5β), του Άρθρου03, του παραπάνω Νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών, του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο, ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα, ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο.

Ζ) Να υπάρξει Άμεση σαφής πρόβλεψη ότι για την Αδειοδότηση των Αιολικών Πάρκων στα νησιά μας, θα λαμβάνεται υποχρεωτικά και η έγκριση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, που λειτουργούν ήδη στα νησιά, της περιφέρειάς μας.

Σήμερα, απαραδέκτως, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής εξετάζουν κάθε μορφής κατασκευή, εκτός των Αιολικών Πάρκων!!!

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε, μετά την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”, πως σε αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί οι ως άνω προτάσεις μας, και ως εκ τούτου με κανένα τρόπο δεν αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που, τελευταία μόνο φορά, τέθηκαν και με την 2624/06.03.2020, επιστολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με την μη αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, καθίσταται οριστική μία πρωτοφανής επίθεση, κατά της ατομικής περιουσίας των κατοίκων της Νησιωτικής Ελλάδας, η οποία, υπό το πρόσχημα της τάχα προστασίας του περιβάλλοντος, απαξιώνει, και σε σημαντικό βαθμό ακυρώνει την κύρια οικονομική δραστηριότητα των νησιών. Η οποία αφορά τον ευρύτερο κύκλο του τουριστικού προϊόντος, αφού, αφενός μεν καμία συναλλαγή που θα αφορά επένδυση σε γη δεν θα είναι ασφαλής, αφετέρου δε, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες θα απωλέσουν άμεσα, τεράστιο μέρος των κτημάτων & των οικοπέδων τους.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του εγκλήματος που έχει συντελεστεί, εις βάρος των νησιών μας, είναι τα νησιά Πάτμος, Ανάφη και Σύμη, εις τα οποία σύμφωνα με τους αναρτηθέντες Δασικούς Χάρτες, η επιφάνεια των εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν Δασικές, ανέρχεται σε ποσοστό 82%, 75% και 60%, της συνολικής επιφάνειάς τους, αντίστοιχα!!!

Σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη, και δεν ενσωματωθούν, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, οι ως άνω προτάσεις μας, τίθενται σε ορατό και άμεσο κίνδυνο, τόσο οι αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσο και η ίδια η επιβίωση των κατοίκων, και το μέλλον των οικογενειών τους, η ασφάλεια των συναλλαγών, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η θεμελιώδης εμπιστοσύνη που θα πρέπει το κράτος, να παρέχει στους πολίτες του.

Επισημαίνεται ότι εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρατηρείται το φαινόμενο να έχουν καταρτισθεί Δασικοί Χάρτες, με τελείως διαφορετικό μεταξύ τους περιεχόμενο και στην βάση διαφορετικών κριτηρίων, αφού κάποιοι διαμορφώθηκαν, προ του εγγράφου 27639/2018 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, και κάποιοι μεταγενέστερα.

Η ανατροπή των δεδομένων και η «υφαρπαγή» της Ιδιωτικής Περιουσίας επέρχεται με το παραπάνω έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο εντέλλονται οι Διευθυντές Δασών, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου, να χαρακτηρίσουν όλες τις εκτάσεις που φέρουν φρύγανα, όπως θυμάρι, κουνούκλα, αφάνα, αστοιβή, λαδανιά, αχινοπόδι, σπαράγγι κλπ. ως δασικές, όταν αυτά έχουν μια ελάχιστη πυκνότητα, την οποία όμως κατά κανόνα συναντούμε στα νησιά μας.

Γεγονός που οδήγησε στην εντυπωσιακή κοινή δήλωση των Δασολόγων των Κυκλάδων, οι οποίοι ανέφεραν στην σχετική τους ανακοίνωση: «Αποτελούν οι πρώην αγροί με φρύγανα, δάση; Κηρύσσονται αναδασωτέες οι εκτάσεις, σε περίπτωση απομάκρυνσης των φρυγάνων από τους ιδιοκτήτες τους; Διώκονται ποινικά οι υπεύθυνοι;

Υπάρχουν χορτολιβαδικές εκτάσεις στις Κυκλάδες; Η περιοχή των Κυκλάδων, περιλαμβάνει μωσαϊκό χρήσεων γης, με μεγάλες εκτάσεις να αποτελούν, τις μέχρι σήμερα γνωστές ως χορτολιβαδικές άγονες εκτάσεις, των παρ. 5α) και 5β), του Άρθρου03, Ν.998/79, όπως ισχύει. Μετά την έκδοση του υπ’ αρ. 32/16 Προεδρικού Διατάγματος, για τον ορισμό του Δάσους και της Δασικής έκτασης, υπήρξε διαφορετική προσέγγιση στην ερμηνεία του, από την Προϊσταμένη μας Αρχή, στις περιπτώσεις όλων των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση (λαδανιά, θυμάρι, αστοιβή, αχινοπόδι, κλπ), οι οποίες κατά την άποψή της, αποτελούν εκτάσεις, οπωσδήποτε υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εντασσόμενες μάλιστα στην Παρ. 01, Άρθρου 03, Ν.998/79, ως «Δάση», λόγω του μεγάλου βαθμού «συγκόμωσης» των φρυγάνων. Η ερμηνεία αυτή στηρίζεται αποκλειστικά, στην παρένθεση που εισήχθη στην Παρ.01, του Άρθρου05, του Π.Δ.32/16, προκειμένου να προσδιοριστούν εννοιολογικά οι χορτολιβαδικές, και οι βραχώδεις εκτάσεις.

Συμπεραίνει δηλαδή, ότι η ύπαρξη φρυγάνων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25%, αποτελεί το μόνο κριτήριο, για να χαρακτηριστεί μία έκταση ως «δάσος», «δασωμένος αγρός, μη δυνάμενος να αλλάξει μορφή και χρήση», ή ακόμα και «αναδασωτέα έκταση». Ερωτήματά μας που υποβλήθηκαν υπηρεσιακά, αναφορικά με την ερμηνεία της παρένθεσης και των εύλογων αποριών, και ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την εμφάνισή της, δεν απαντήθηκαν ποτέ.

Αντί απαντήσεων και ουσιαστικών κατευθύνσεων, υποβλήθηκε σειρά αντιρρήσεων, τόσο κατά αναρτημένων δασικών χαρτών, π.χ. στη Σαντορίνη, όσο και κατά πράξεων χαρακτηρισμού επιφανειών τους. Θεωρούμε επιτακτική, την άμεση επίλυση του θέματος, όχι με τρόπο εμβαλωματικό, όπως έγινε με την παρένθεση στο Π.Δ.32/2016, αλλά ουσιαστικό και δίκαιο, καθώς αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την άρση των αμφισβητήσεων, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, και εν τέλει, κατά την άσκηση χρηστής διοίκησης».

Για τον λόγο αυτό επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή μας και ζητάμε, όπως:

01. Ανακληθεί Άμεσα το έγγραφο 27639/11.05.2018 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το οποίο οδήγησε σε κατάρτιση Δασικών Χαρτών, που καταστρατήγησαν κάθε έννοια Συνταγματικής Προστασίας, της ιδιωτικής περιουσίας.

02. Αποκατασταθούν τα σημεία του Π.Δ.32/2016, που οδηγούν σε υφαρπαγή και απαξίωση της, Συνταγματικά προστατευόμενης, ιδιωτικής περιουσίας.

03. Ανασταλούν οι ήδη αναρτημένοι δασικοί χάρτες και να αναμορφωθούν όλοι κατόπιν ενσωμάτωσης στο νέο Νομοσχέδιο, των προτάσεών μας.

04. Προστεθεί στην Διαδικασία Αδειοδότησης Αιολικών Πάρκων, εις τα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η καταλυτική προϋπόθεση έγκρισης τους, από τα κατά τόπους αρμόδια Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Έως δε την ενεργοποίηση της απαραίτητης αυτής, νέας νομοθετικής ρύθμισης, σας ζητούμε την Αναστολή Έκδοσης κάθε Άδειας Εγκατάστασης τέτοιας Ανεμογεννήτριας, εφόσον δεν υπάρχει η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη, της κατά τόπο Δημοτικής Αρχής, είτε από την Οικονομική Επιτροπή, είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο αυτής. Τέλος επαναλαμβάνουμε και υπογραμμίζουμε την ανάγκη επανασχεδιασμού του Χωροταξικού Πλαισίου των Αιολικών εγκαταστάσεων, υπό την δεσμευτική συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, η οποία είναι πρόθυμη να προωθήσει τις ΑΠΕ, με τον πιο αποτελεσματικό και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.

Με εκτίμηση,

Για την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου
Αντώνης Β. Καμπουράκης
Πρόεδρος & Δήμαρχος Ρόδου

Αντώνης Καμπουράκης © 2024. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.